Tilgang til data

Meteorologisk institutts offisielle datagrunnlag og produkter er fritt tilgjengelig for publikum for bruk, spredning og videre bearbeiding. Du må sette deg inn i lisensvilkårene for å bruke våre data, og følge gjeldene vilkår for bruk av våre tjenester.

Data produsert hos oss er gratis. Det samme er bruken av nedlastingstjenestene våre. Unntak fra gratisprinsippet gjelder ved spesialtilpassede leveranser og formidling av data produsert av samarbeidsparter, eller dersom det kreves spesielle leveransegarantier.  

Data og produkter er lisensiert under norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge.

 

Kreditering:

Kreditering skal gis til Meteorologisk institutt, forkortet MET, som kilde for data.
Noen forslag: "Data fra Meteorologisk institutt", "Basert på data fra Meteorologisk institutt".

Credit should be given to The Norwegian Meteorological institute, shortened MET Norway, as the source of data.
Some suggestions: «Data from The Norwegian Meteorological Institute», «Based on data from Norwegian Meteorological Institute».

 

 

Nedlastingstjenestene

Store deler av Meteorologisk institutt sitt datagrunnlag og produkter er tilgjengelig på METs selvbetjente nedlastingstjenester.

 • api.met.no (grensesnitt mot et utvalg av data fra Meteorologisk institutt)
 • eklima.met.no (nettside med vær- og klimadata fra historiske data til sanntidsobservasjoner)
 • wsklima.met.no (tjeneste hvor klimadata og metadata er gjort tilgjengelig)
 • arcticdata.met.no (søke- og distribusjons-løsning for arktiske data)

I samarbeid med NRK er det utviklet ferdige løsninger for å hente data og produkter:

 • yr.no (Disse dataene skal krediteres i henhold til anvisning på yr.no)


1. Data og produkter tilgjengelig fra Meteorologisk institutt

a. METs datagrunnlag består av:

 • Rådata fra måleinstrumenter, visuelle observasjoner og kvalitetssikrede data fra måleinstrumenter. Måledata kvalitetssikret med KVALOBS og tilsvarende systemer.
 • Beregnede verdier i modellene, geofaglig postprosesserte og menneskekorrigerte verdier fra modellene, herunder Proff-data, HIRLAM og AROME-modellene.

For at data fra Meteorologisk institutt skal regnes som våre offisielle data må følgende krav være oppfylt:

 • Dataene må være produsert av Meteorologisk institutt direkte eller av de operasjonelle organisasjonene vi tar del i: ECMWF og EUMETSAT.
 • MET må kunne gi leveransegarantier, noe som innebærer at instituttets ledelse har godkjent at vi kan basere eksterne leveranser på disse dataene og at det er etablert driftsrutiner for produksjon av dataene.

b. METs produkter består av:

 • Alle data som er bearbeidet ved at det er beregnet statistiske elementer eller gjort transformasjoner, for eksempel av typen utplukk, formatering, visualisering, sammenstilling og tolkning utgjør METs produkter. Inkluderer tilhørende metadata.
 • Produktene er et resultat av en bearbeiding med en verdiøkning ut over det datagrunnlaget gir og er basert på met.no's offisielle data.

For at produkter fra Meteorologisk institutt skal regnes som METs offisielle produkter må følgende krav være oppfylt:

 • Produkter må være basert på våre offisielle data og være produsert av oss eller våre offisielle samarbeidspartnere, med algoritmer som er kvalitetssikret og godkjent av oss.
 • Vi må kunne gi leveransegarantier, noe som innebærer at Meteorologi- og klimadirektøren har godkjent at vi kan basere eksterne leveranser på disse produktene og at det er etablert driftsrutiner for produksjon av produktene.

c. unntak:

 • Det er kun offisielle data og produkter som tilgjengeliggjøres til tredjepart. Dette betyr at data og produkter som er under uttesting ved instituttet ikke vil bli tilgjengelig før de er definert som offisielle.
 • Data som vi forvalter og benytter i vårt statsoppdrag, og som etter sin art er unntatt fra offentlighet, tilgjengeliggjøres ikke for tredjepart.

Priser

I utgangspunktet er alle våre data og produkter fritt og gratis tilgjengelig fra våre nedlastingstjenester.

Hvis du ønsker å få tilrettelagt en spesialtilpasset dataleveranse vil det tilkomme en oppstartskostnad og en årlig håndteringskostnad. Selve informasjonen er fremdeles kostnadsfri. Kostnadene dekker ressurser som vi bruker for å få satt opp og i tillegg drifte leveransen, og vil være avhengig av hvilke data og produkter du ønsker å få levert. Vi vil prøve å imøtekomme alle henvendelser som gjelder tilgang til meteorologiske data og produkter, men for spesialleveranser av arkiverte data kan kapasiteten vår være begrenset.

Leveransegaranti

 • For spesialtilpassede leveranser av data og produkter som produseres hos met.no med prioriterte systemer garanteres 99,5% tilgjengelighet og påbegynt feilretting innen en time på 24/7/365-basis.
 • For andre data og produkter kan det gis en garanti på inntil 95% tilgjengelighet og påbegynt feilretting innen en time innenfor ordinær arbeidstid, ellers neste arbeidsdag.

 

2. Spesialtilpassede leveranser av data og produkter, produsert av andre leverandører

Meteorologisk institutt samarbeider med andre meteorologisk institutt i Europa, og har rett til å lisensiere all data som står i ECOMET-katalogen til tredjepart her i Norge. Våre kommersielle aktiviteter er i denne sammenheng likestilt med tredjepart.

Ved levering av denne type data settes det opp en spesialtilpasset leveranse av egne og andres data og produkter som leveres over ftp. Denne tjenesten må en betale for. Data og produkter som ikke er produsert hos oss kan i tillegg ha en egen datakostnad.
Se www.ecomet.eu.

Data fra The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), som blant annet produserer måneds- og sesongvarsel, kan formidles gjennom Meteorologisk institutt.
Se oversikt hva som tilbys i katalogen til ECMWF
Prisoverslag gjøres av MET basert på produktene en ønsker. Selve distribusjonen kan håndteres av oss eller settes opp direkte fra ECMWF. I begge tilfeller tilkommer håndteringskostnad.

Satellittdata (AVHRR) fra the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT) formidles også gjennom met.no.
Se EUMETSATs sider for nærmere beskrivelse av hva som er tilgjengelig.

   

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet