Termometer

Når meteorologene foretar målinger av temperaturen, skjer målingen 2 meter over bakken.

Hva er et termometer?

Et termometer er et instrument til å måle temperaturen i et stoff. Prinsippet bak de tradisjonelle termometrene er at stoff (gasser, væsker, faste stoffer) utvider seg eller trekker seg sammen når temperaturen i stoffet endres.

I tradisjonell meteorologisk observasjon brukes et "væske-i-glass"-termometer. I dette termometeret er det en søyle av væske (kvikksølv, sprit eller kvikksølv-thallium) inne i et glassrør. Søylen utvider seg med stigende temperatur og trekker seg sammen med synkende temperatur. Enden av søylen avleses på en skala.

I dag finnes det flere måleprinsipper for å måle temperatur elektronisk. Det måleprinsippet som Meteorologisk institutt har valgt, er å måle elektrisk motstand i en platinatråd. Ved 100 Ω (uttales: ohm) er temperaturen 0 °C. Ved lavere motstand er temperaturen lavere og ved høyere motstand er temperaturen høyere. For å beregne temperatur ved en gitt motstand finnes et formelverk vi ikke skal gå inn på her.

Celsius, Fahrenheit og Kelvin

I Europa bruker vi Celsius som måleenhet, men det finnes også andre enheter for å oppgi temperatur: Fahrenheit og Kelvin. Kelvin brukes oftest i vitenskapelig sammenheng og Fahrenheit brukes i tidligere engelske kolonier. EU (herunder også UK og Irland) bruker nå Celsius.

Anders Celsius (1701-44) var en svensk fysiker og kjemiker som i hovedsak er kjent for i 1742 å ha fastsett Celsius-temperaturskalaen (°C) etter smeltepunktet og kokepunktet til vatn under normalt trykk ved havflaten. Han satte kokepunktet til 100°C og smeltepunktet til 0°C.

Å kalibrere termometre

Termometre må kalibreres for å vise riktig temperatur, men siden så godt som alle termometre i dag masseproduseres, er det veldig små avvik. Disse avvikene er som regel knyttet til urenheter i materialet (sprit og platina) og små avvik i tykkelse og lengde på platinatråd. Slike avvik utgjør normalt inntil ca 0,1 °C. Dette regnes som tilstrekkelig nøyaktig til meteorologisk bruk, men vi tilstreber å få avvikene ned til 0,0 °C.

For å påvise nøyaktigheten til et termometer sammenlignes det med en kalibrert referanse i et temperaturregulert væskebad. Dette regnes som en meget pålitelig måte å kalibrere termometre. En annen metode er å sammenligne termometret med en feltreferanse på aktuelt målested. Dette er en mye brukt metode for å dokumentere målesløyfer og langtidsstabilitet.

Litt om måleprinsipp

Siden temperaturendringer i fast, flytende og gass er basert på temperaturstråling, kan ikke termometre bare plasseres ukritisk rundt. Termometret er beskyttet mot direkte varmestråling fra sola ved å plasseres inne i en hvit trehytte eller en hvit plasthytte med dobbel vegg. I tillegg vurderes stedene for slik plassering ut fra en rekke fysiske parametere. En av våre ansatte, ofte med hovedfag i atmosfærefysikk, har vært med å utpeke representative målesteder. Termometret og skjermen/hytta plasseres slik at det blir målt cirka 2 meter over bakkenivå.

Hvordan måle lufttemperatur selv?

Hvis du bor i enebolig eller har leilighet med fasade mot nord er det greit å henge termometeret ut av vinduet og med litt avstand fra glasset. Glass er ikke så god isolator som mange tror. De som har fasade mot sør, må finne andre måter å skjerme instrumentet. Dette kan for eksempel være å utnytte overheng på verandaen. Slik tilpassing kan gå på bekostning av lengde på kabel. Her kan nevnes at det nå finnes flere trådløse termometre på markedet. For de fleste er ikke nøyaktighetskravet så veldig stort, slik at utstyret kan være relativt rimelig.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet