Om luftforurensning

Da forskere på midten av 70-tallet hevdet at forurensning kunne fraktes i luften over lange strekninger og falle som forurenset nedbør et helt annet sted, ble de ikke trodd.

Eksempel på forurenset nedbør. Foto: Heidi Lippestad

En rapport utarbeidet av NILU (Norsk institutt for luftforskning) for OECD i 1977 ble epokegivende for forståelsen av langtransportert luftforurensning.

Rapporten viste klart at forurensning kunne fraktes over store strekninger med luftstrømmene. Videre påpekte den at de enkelte landene hadde liten mulighet til å redusere sur nedbør ved utelukkende å satse på nasjonale tiltak.

 

Internasjonalt samarbeid

Dette medførte at FN og Kommisjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (KSSE) engasjerte seg, og internasjonale avtaler om utslipp ble forhandlet fram. Resultatet ble starten på et internasjonalt prosjekt, hvor met.no har vært med siden starten: Europeisk monitorerings- og evalueringsprogram (EMEP).

Status så langt

I Europa er man i ferd med å nå reduksjonsmålene mot forsuring i 2010. Og land har forpliktet seg i internasjonale avtaler gjennom "FN konvensjonen for lang transport av luftforurensning".

Forskning fra økosystem til folks helse

Mens forskere i større grad studerte tålegrenser for forsuring og andre skader i økosystemet på grunn av luftforurensning, dreier EMEP seg nå mot tålegrenser for beskyttelse av menneskers helse. Koblingen mellom klima, helse og forurensede luftpartikler blir neste innsatsområde.

Gå til Luftkvalitet.info for overvåkning og varsling av luftkvalitet. Statens vegvesen og Statens forurensningstilsyn (SFT) står bak nettstedet.

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet