Endring i europeiske utslipp siden 1990

Vi kan i dag glede oss over at utslippene av luftforurensninger som svovel, nitrogen, ammoniakk og hydrokarboner er redusert i Europa.

Spesielt de siste 15 årene ser vi en markant nedgang i utslippene. Grunnen for at utslippsreduksjonene er kommet i stand er på grunnlag av internasjonale og nasjonale forpliktelser for å forbedre luftkvaliteten.

Hvor mye er utslippene redusert?

Dette er hvor mye de totale europeiske utslippene ble redusert mellom 1990 og 2005:
  • SO2 (svoveldioksid) ble redusert med 59 %
  • NMVOC (hydrokarboner/ flyktige organiske forbindelser) ble redusert med 38 %
  • NO2 (nitrogenoksider) ble redusert med 24 %
  • NH3 (ammoniakk) ble redusert med 21 %
Disse reduksjonen har ført til at man på europeisk nivå ser at det felles utslippsmålet for 2010 vil bli nådd for alle utslipp, med et mulig unntak for NO2. Her er gapet mellom dagens utslipp og forventingene for 2010 fortsatt stor.

Nedenfor ser du en oversikt over europeiske utslipp av luftforurensning fra 1990 til 2005, som også inkluderter internasjonal skipstrafikk. Utslippene regnes i millioner tonn (Tg). Vi ser at reduksjonen var klart størst på 1990 tallet, for deretter å ha flatet ut mot dagens nivå.

Det er interessant å merke seg at fra 2001 og utover er nitrogenutslippene høyere enn svovelutslippene i Europa. Trenden i ammoniakkutslipp er flatest, noe som blant annet skyldes at utslippstakene fram mot 2010 var relativt enkle å nå (liten forskjell mellom 1990 og 2010 nivå).

Figuren viser trendene i utslipp til luft for gasser regulert av Gøteborgprotokollen. Året 1990 er brukt som referanseår for denne protokollen. 

Svovelutslipp er mest redusert

Samlet har de europeiske landene klart å redusert svovelutslippene med hele 73 % siden utslippsmaksimum rundt 1980. Årsakene til dette er flere, men vi skal ha i mente at;
  • Svovel ble først satt fokus på, og relativt raskt ble fulgt opp av politiske vedtak
  • 65% av de samlede europeiske sovelutslippene i 2005 kommer fra energiproduksjon
  • Det er relativt enkelt å sette i verk rensetiltak, og kostnadene er overkommelige
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet