Luftforurensning

For rundt 40 år siden oppdaget man at fiskevannene i Skandinavia var forsuret, og at skogen døde flere steder i Europa. Begrepet ”sur nedbør” ble satt på dagsordenen.

Foto: Heidi Lippestad

Effekten av industri som slapp ut nitrogenoksid, svovel, sulfat, tungmetaller, ammoniakk og flyktige stoffer begynte å gjøre seg gjeldene. Politikerne fant ut at noe måtte gjøres, men hva?

Forskere ved met.no var tidlig ute med å si at forurensning følger vind og vær, og ikke er bundet av landegrenser. I tillegg kunne de peke på at noe av løsningen for å få bukt med forurensningen var å hente i de meteorologiske beregningsmodellene.

 

Bedre luftkvalitet - et internasjonalt mål

For å kunne sette seg ved forhandlingsbordet ved internasjonale forhandlinger og underskrive forpliktende avtaler trenger man fakta. Modeller for beregning av transport av luftforurensning og scenarier som met.no har bidratt har utgjort noe av dette faktagunnlaget.

 

Både FN og EU benytter Meteorologisk institutts beregningsmodeller og scenarier som grunnlag for sin miljøpolitikk på området.

Europa har forpliktet seg til betydelige reduksjoner av skadelige utslipp til luft fram mot 2010. Det koster verdensdelen rundt 70 milliarder euro pr. år å innfri forpliktelsene. Samtidig har man også beregnet at gevinsten ved bedre luft er rundt 200 milliarder euro pr. år, hovedsakelig som følge av bedre helse, bedre landbruksprodukter og færre skader på bygninger og materiell.

 

Luftforurensning - vellykket miljøpolitikk i Europa

Miljøpolitikken i Europa på luftforurensning kan man i stor grad si at er vellykket. Forpliktende internasjonalt samarbeid har gitt resultater.

Det at man tidlig kom fram til at løsningen på luftforurensning var internasjonalt samarbeid, og at man ville høre hva forskere hadde å si gav resultater.

I 2007 har 73 % av svovelutslippet i Europa blitt redusert, siden dette arbeidet tok fatt.

Et viktig samarbeid har Europeisk monitorerings- og evalueringsprogram (EMEP) vært som ble etablert i 1979. Her har forskere fra met.no vært sterkt involvert, sammen med forskere fra andre faggrupper.

Les mer om hvilke andre reduksjoner som er oppnådd.

 

 

The European Union (European Regional Development Fund) has funded this project studying technical efficiency and socio-economic impacts of clean shipping solutions. EnviSuM is coordinated by the University of Turku.

 

MET Norway's role in this project is to model air pollution and depositions for 2014 and 2016, to assess the effect of the new IMO regulations on sulfur content in ship fuel (which went into force in 2015). In addition, air pollution and depositions for different future scenarios, assuming different degrees of implementation of emission abatement technologies, will be calculated.

 

More information can be found at the EnviSum web page at: https://www.utu.fi/fi/yksikot/mkk/hankkeet/envisum/Sivut/home.aspx

 

and

https://wiki.met.no/emep/envisum

(the username and password protected page)

 

Publications: So far, MET Norway has given internal lectures on air pollution modelling and monitoring at the EnviSum kick-off meeting in March 2016 and at the partner meeting in October 2016. 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet