Publisert: 16.12.2008

Kodenavn "NAO"

"Vær" er atmosfærens uopphørlige kamp for å utjevne temperaturforskjeller. Kampen manifesterer seg ved at luftmasser med ulik temperatur og fuktighetsinnhold kommer i bevegelse. En av disse kampene utkjempes i ditt nabolag, med kodenavn NAO.

av Heidi Lippestad, informasjonsseksjonen

Som reporter på sidelinjen står forsker og oseanograf Arne Melsom. Hans oppgave er å følge med på det som skjer, analysere det, forstå det.

Alt svinger i naturen 
Arne Melsom, oseanograf og forsker på Meteorologisk institutt

NAO er forkortelsen for Den nordatlantiske svingning ("North Atlantic Oscillation"). Akkurat som vi har svingninger i løpet av et år; vinter-vår-sommer-høst, har vi også mellomårlige svingninger. Mellomårlige svingninger kan for eksempel være at vinteren de siste årene har vært slik, mens det nå kan se ut til at vi får en endring mot at de blir sånn.

Årstidene forårsakes - grovt sett - av jordas plassering i forhold til sola, og måles som temperaturforskjeller. Den nordatlantiske svingningen kan måles av forskjellen i lufttrykk fra sør til nord i Nordatlanteren. Kunnskapen man opparbeider seg om denne svingningen, og konsekvensene av den, kan for eksempel omsettes i sesongvarsler.

Hva er NAO?

Vet du ikke hva "vestavindsbeltet" er, har du ikke sjanse på NAO. Så derfor: En viktig brikke i temperaturutjevningen er at varm luft beveger seg nordover fra de subtropiske høytrykksområdene (på nordlige halvkule). Etter hvert dreies lufta østover, og dette opplever vi som vestavind. Deretter møter den polarlufta et sted i beltet mellom 45 og 60 grader nord, ved den buktende polarfronten. Området mellom polarfronten og de subtropiske høytrykkene ved ca 30 grader nord kalles vestavindsbeltet. NAO er variasjonen i styrken av vestavindsbeltet i Atlanterhavet.

Lufttrykket ved havoverflaten bestemmes av vekten til atmosfæren over havet på det stedet trykket måles. Det er som oftest mer masse over hver kvadratmeter nær ekvator, og mindre mot polene. Dermed  blir det en trykkforskjell, med høytrykk i sør og lavtrykkene i nord på den nordlige halvkule.

Den viktigste balansen mellom krefter i horisontalplanet og akselerasjon av lufta i atmosfæren, er balansen mellom trykkforskjeller og virkningen av jordas rotasjon (Coriolis-effekten). Resultatet av denne balansen er at lufta strømmer med høyt trykk til høyre på den nordlige halvkule. Mellom høytrykket i sør og lavtrykket i nord, blir resultatet et belte som domineres av vestavind.
 

Hvordan måles NAO?

Vestavindsbeltets styrke er altså proporsjonal med forskjellen i lufttrykket ved bakken fra sør til nord. NAO er definert ut fra trykkforskjellen mellom Azorene og Island, midlet over 3-6 vintermåneder. Er trykkforskjellen stor, sier man at NAO er i positiv fase. Liten trykkforskjell gir negativ fase.

Positiv NAO - positivt for Norge?

Hvorvidt en positiv NAO er positivt for Norge vil ikke den godeste forsker Melsom svare på. Han vrir seg unna ved å snakke om delt smak, og om at noen foretrekker dattera og så videre. Uansett vet han å fortelle at NAO i positiv fase betyr en våt eller snørik vinter. Særlig våt og ganske varm på vestkysten av Norge. Slike vintre byr også hyppig på stormer og kraftige lavtrykk fra vest. Sjøfarende kan vente høye bølger i Nordsjøen. "Biprodukter" av en NAO i positiv fase, rent meteorologisk sett, er forhold som økt kraftproduksjon, og tidligere start av vekstsesongen.
 

Varsling

Kan NAO - og for eksempel dermed den kommende sesongen varsles?

- Vi prøver, svarer Arne Melsom, - men lykkes vi? Jeg må vel egentlig svare nei på dét. Vi lykkes i alle fall kun i beskjeden grad. Årsaken er blant annet mangel på data. Gode varsler krever gode og mange observasjoner. Sesongvarsler krever spesielt observasjoner av forhold som endrer seg tregt over en periode på en måned eller mer, slik som temperaturen i havet, snødekket på land og isdekket til havs.

- Presise sesongvarsler forutsetter også gode modeller for å beskrive hvordan disse faktorene endrer seg (ikke bare at de endrer seg), selv om endringene ikke skjer like raskt som væromslag. Og sesongvariasjonene på våre breddegrader er såpass preget av atmosfærens kaos at det trolig er begrenset hvor gode sesongvarslene kan bli hos oss.

Vil de sannsynlige klimaendringene framover forandre NAO?

- NAO er en regional mellomårlig svingning; den omfatter "bare" området fra Island til Azorene. Generelt er det slik at klimaendringer på regional skala ikke er like godt beskrevet som globale endringer. Fra slutten av 80-tallet har NAO stort sett vært i positiv fase. Dette kan være knyttet til varmere hav i tropene. Hvis framtida blir "varmere, våtere & villere” i Norge, vil NAO øke.

 

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet