Hva mener Meteorologisk institutt om klimaendringer?

Jordas klima har alltid variert. Tidligere variasjoner, som istidene og kalde og varme perioder i ulike deler av verden, har hatt naturlige årsaker. Du finner utfyllende artikler i menyen til venstre.

Oppdatert 24.10.2012

Vi forstår stadig bedre hvilke fysiske årsaker som ligger bak variasjonene, og dette har hevet vår innsikt i klimaets følsomhet overfor ulike påvirkninger. På grunnlag av dagens kunnskap om hva som påvirker jordens klima, mener Meteorologisk institutt at størstedelen av de globale klimaendringer vi har sett de siste 50 år, skyldes menneskelig aktivitet.

I dag vet vi at de globale atmosfæriske konsentrasjonene av karbondioksid (CO2), metan og lystgass har økt markant som et resultat av menneskelig aktivitet siden 1750. CO2-konsentrasjonen vi observerer i dag ligger også langt over de naturlige maksima, rekonstruert for de siste 800 000 år. Forskning på høyt internasjonalt og nasjonalt nivå forteller oss dette.

De nevnte gassene kalles “klimagasser” eller “drivhusgasser” fordi de fanger opp den usynlige varmestrålingen fra jorda på vei ut i verdensrommet, og sender noe av denne strålingen tilbake til jordoverflaten. I perioder med økende mengder klimagasser i atmosfæren vil jordoverflaten motta mer energi enn den gir fra seg. Temperaturen vil dermed stige.

Observasjoner viser at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger, og at temperaturøkningen de siste 50 år har vært spesielt stor. I tillegg finnes det andre uavhengige målinger som viser at havnivået stiger og avsmeltingen av is  og snø tiltar. Siden 1960-tallet registrerer vi ingen endring i andre kjente forhold som kan forklare den globale oppvarmingen, heller ikke endring i solaktivitet. Dette, sammen med den kunnskapen vi nå har, viser at det ikke er mulig å forklare den observerte temperaturøkningen uten å ta med virkningen av de økte konsentrasjoner av drivhusgassene. Økningen i disse konsentrasjonene skyldes stort sett menneskelig aktivitet.

Det er viktig å merke seg at vitenskapen generelt - og klimaforskningen er intet unntak - aldri gir et helt komplett bilde av virkeligheten. Vår kunnskap rundt drivhuseffekten gjør oss ganske sikre på hvordan økt konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren påvirker den globale temperaturen. Hvilke utslag det får på f.eks. nedbør- og vind vet vi mindre om. Ikke minst hersker det stor usikkerhet rundt hva som blir de konkrete utslagene for et utvalgt sted eller i ulike regioner i Norge. Derfor må det forskes videre.

Som i andre spørsmål, må beslutningstakere ta hensyn til usikkerhet i klimaspørsmålet gjennom å veie risiko for tap av liv og verdier opp mot kostnader ved tilpasning til klimaendringer, og tiltak for å bekjempe dem. Meteorologisk institutt stiller sin kompetanse om klima og klimaendringer til rådighet for beslutningstakere for å bidra til at beslutninger fattes på best mulig grunnlag.

 

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet