Klimaforskning

Har klimaet i Norge endret seg i løpet av de siste hundre år? Hvordan vil klimaet i ulike deler av landet vårt påvirkes av den forventede globale oppvarmingen? Hvor stor bølgehøyde, vindhastighet eller nedbørmengde må man regne med ved planlegging av ny infrastruktur i forskjellige deler av Norge eller i våre havområder?

Dette er eksempler på problemstillinger klimaforskningen ved Meteorologisk institutt skal kunne gi svar på. Kunnskap om klimaet, både om gjennomsnittsverdier og påregnelige ekstremverdier, er viktig for planlegging av infrastruktur og virksomhet i samfunnet. Dammer, veier, broer, avløpssystem, kraftlinjer, master og bygninger må tåle de belastningene klimaet utsetter dem for.

Fremtidig klimautvikling 

Siden 1990-årene har det blitt stadig klarere at menneskelig aktivitet er i ferd med å føre til betydelige systematiske klimaendringer, som kommer i tillegg til de naturlige klimavariasjonene vi alltid har hatt. For å gjøre det mulig å ta høyde for disse klimaendringene i samfunnsplanleggingen, utarbeider instituttet i samarbeid med andre forskningsmiljøer (f. eks. BCCR og UiO) scenarier for fremtidig klimautvikling i Norge og nærliggende områder.  

Klimadata 

Klimadata av høy kvalitet er viktig både for klimaanalyser og klimamodellering.  Kvalitetskontroll av klimadata er derfor en forutsetning for god klimaforskning.

Klimamodellering 

Klimamodellering bygger på forståelse av prosessene i og mellom de forskjellige delene av klimasystemet. Klimaforskningen ved Meteorologisk institutt er derfor nær knyttet til instituttets øvrige forskning i hav og atmosfære, og foregår dessuten i samarbeid med både nasjonale og internasjonale klimaforskningsinstitusjoner.   

Samfunnsnyttig 

Instituttet legger stor vekt på at resultatene fra klimaforskningen skal være lett tilgjengelige for allmennheten, slik at de kommer samfunnet til nytte i planlegging, konsekvensanalyser og klimastudier.

Resultatene fra klimastudiene formidles derfor både til allmennheten og til nasjonale og internasjonale forskningsfora. 

Norsk klimaservicesenter
Norsk klimaservicesenter (KSS) tilrettelegger og formidler klima- og hydrologiske data slik at de kan brukes til klimatilpasning og i videre forskning om effekten av klimaendringer på natur og samfunn. Tjenestene på denne siden bygger på forskning basert på solid vitenskapelig grunnlag. 
KSS er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt (MET), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Uni Research

Norsk klimaservicesenter

Norsk klimaservicesenter (KSS) tilrettelegger og formidler klima- og hydrologiske data slik at de kan brukes til klimatilpasning og i videre forskning om effekten av klimaendringer på natur og samfunn. Tjenestene bygger på forskning basert på solid vitenskapelig grunnlag.

KSS er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt (MET), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Uni Research

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet