Oppstrømning

Et fenomen i havet som er viktig for næringskjeden, er oppstrømning.

Når vann dras ut fra kysten i forbindelse med en omvendt stormflo erstattes overflatevannet av vann fra dypere lag. Vannmassen fra de dypere lag er gjerne kaldere enn det gamle overflatevannet, og perioder med oppstrømning gir derfor ofte svært kaldt badevann.

På engelske heter oppstrømning upwelling.

Hav som er rikt på fisk

Overflatetemperaturen i sjøen utenfor den Iberiske halvøya. De grønne og blå farvene indikerer kaldere vann som er strømmet opp fra dypet og som har fortrengt det varmerer vannet (røde og gule farver).

Noe som imidlertid er langt viktigere er at vannet fra de dypere lag er rikt på næringssalter som nitrogen-, fosfat- og silikatforbindelser. Dette er "mat" som er viktig for havets plante- og dyreplankton, som stort sett lever i de øvre vannmassene på grunn av lysforholdene.

Planktonet er i sin tur nederst på næringskjeden og vann som er rikt på plankton i de øvre lag er også gjerne rikt på annet liv høyere opp i næringskjeden slik som fisk og store pattedyr som sel og hvalross. Derfor er havområdene hvor oppstrømning forekommer ofte også svært rike fiskeområder.

De rikeste områdene i verdenshavene i så måte er vestkysten av Sør-Amerika (Peru) i Stillehavet og vestkysten av Nord-Afrika (Marokko) i Atlanterhavet. Også kysten utenfor Oregon i Nord-Amerika og Atlanterhavskysten utenfor den Iberiske halvøya er rike fiskeområder av denne grunnen.

Av og til uteblir oppstrømningen utenfor kysten av Peru, i forbindelse med fenomenet El Niño.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet