Lange tidsserier og klima

Generelt

Havets rolle i klimasammenheng og spesielt innen klimaendringer er viktig av fire grunner. For det første er det havet som gjennom Den norske Atlanterhavstrøm (eller Golfstrømmen på folkemunne) sørger for at Norge og Norskehavet har et klima som er omtrent 10 grader varmere enn andre steder på tilsvarende breddegrader. For det andre har havet en lang "hukommelse" i betydningen at det tar lang tid å endre klimaet i havet. Havet er dermed jordens klimahukommelse. For det tredje er havet i polområdene dekket av sjøis som et isolerende lag mot atmosfærens kulde i polarområdene. Og endelig, for det fjerde, er havet fullt av virvler som sørger for en utjevning av varme, og forsinker transporten av varme nordover, slik at mer av den blir tilgjengelig for å varme opp atmosfæren på våre breddegrader.

Innen klima arbeider vi i hovedsak med 1) jordsystem-modeller, 2) analyse av satelittdata, 3) havklima, herunder bølger og stormflo.

Jordsystemmodeller - NorESM

Hensikten er å kunne få kunnskap om mulige endringer i fremtidens klima, og å bidra i det internasjonale arbeidet på denne fronten. Den norske jordsystem-modellen kalles Norwegian community Earth System Model NorESM. Denne utvikles og drives i nært samarbeid med alle miljøene innen norsk klimaforskning, og også med forskere ved UCAR/CESM og utvikles under NFR prosjektet EarthClim data. Dataene er viktige for evaluering av havmodellresultater både for varsling og i hindcast.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet