Geografiske navn i værvarslingen

Hvor er Østafjells? Hvor går skillet mellom indre og ytre Oslofjord? Her finner du navn på noen geografiske områder som ofte benyttes i værmeldingene, sammen med en forklaring:

Værvarslene i tekstform for fastlands-Norge utarbeides fylkesvis. Et tekstvarsel for hele landet består da av alle fylkesvarslene + varsel for Spitsbergen. I mange sammenhenger (f.eks radio) vil et slikt landsomfattende varsel bli for langt. Dermed slår man sammen fylker når værutviklingen er tilnærmet lik, eller finner geografiske samlebegrep som avgrenser deler av landet der værutviklingen ofte er lik.

Spitsbergen/Svalbard


Svalbard er navnet på en stor øygruppe der bla. Bjørnøya hører med. Den største øya og den eneste med fast bosetting av betydning er Spitsbergen. Vi lager værvarsler for områder der det befinner seg personer som kan ha nytte av varslene. Derfor avgrenser vi oss til å utarbeide varsler for Spitsbergen.

Sør-Norge/Nord-Norge


De tre nordligste fylkene, Finnmark, Troms og Nordland, utgjør Nord-Norge. Resten av landet blir da Sør-Norge.  

Øst-Finnmark og Vest-Finnmark


Værmessig er skillet mellom Øst-Finnmark og Vest-Finnmark slik: Porsangerfjorden ligger i Vest-Finnmark, Laksefjorden ligger i Øst-Finnmark. Halvøya mellom disse fjordene markerer skillet.

Vestlandet


I værmeldingene betyr ”Vestlandet” fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. ”Stad” utgjør i mange tilfeller et værskille, slik at begrepet ”Vestlandet sør for Stad” brukes. Grovt sett skilles da Møre og Romsdal ut fra de tre fylkene lengre sør på Vestlandet. ”Vest-Norge” er et litt uklart geografisk begrep og skal derfor ikke benyttes i værmeldingene.

Sørlandet


Dette geografiske begrepet defineres som ”kysten av Agderfylkene + deler av innlandet i disse to fylkene”. I værmeldingene våre har vi valgt å bruke fylkesnavnene (Vest- og Aust-Agder) og så dele fylkene i ”kysten” og ”indre strøk”. Sammen med et varsel for ”Langfjella sør for Haukeli” vil da Agderfylkene være dekket.

Østafjells


Med begrepet ”østafjells” mener vi den delen av Sør-Norge som ligger ”øst for fjella”, dvs. øst for den lange fjellkjeden som starter i sør med Setesdalsheiene og fortsetter nordover til Dovrefjell.

Dalfører skjærer seg inn i fjellkjeden (f.eks. Hallingdal og Valdres) og enkelte fjellområder ligger utenom det sammenhengende fjellpartiet (Norefjell, Trysilfjell). Når samlebetegnelsen ”østafjells” benyttes i værmeldingen, er det derfor nødvendig å tolke dette ut ifra de lokale terrengforholdene.

Alle fylkene som Meteorologisk institutts avdeling i Oslo lager varsler for omfattes av begrepet ”østafjells”.

Østlandet


Østlandet er betegnelsen området ”østafjells” unntatt de to Agderfylkene og Telemark.

Fjellet i Sør-Norge


Fjellheimen i Sør-Norge kan deles opp i et stort antall områder som har egne navn. I værmeldingene er det nødvendig å finne samlebetegnelser. Ofte har nærliggende fjellområder samme vær, og plass/tid til rådighet i værmeldingene gjør det umulig å nevne mange navn samtidig.

I de mest omfattende daglige værmeldingene som Meteorologisk institutt legger ut på nettsidene sine benyttes følgende betegnelser, regnet fra sør mot nordøst:

  • Langfjella sør for Haukeli
  • Langfjella mellom Haukeli og Finse
  • Langfjella nord for Finse
  • Jotunheimen
  • Fjellstrøkene Strynefjell – Trollheimen
  • Rondane
  • Fjellstrøkene Dovrefjell – Svenskegrensa

I påsken, når mange drar til fjells samtidig som været ennå kan være vinterlig og farlig, utarbeider Meteorologisk institutt spesielle fjellvarsler med en mer detaljert oppdeling.

Her er lenke til kart som viser varslingsområdet i fjellet i Sør-Norge.

Ytre/Indre Oslofjord


Oslofjorden strekker seg fra Rådhuskaia og ca. ut til Færder fyr og har med seg kysten av Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark.

Skillet mellom Indre og Ytre Oslo går omtrent der fjorden snevrer seg inn ved Hurumlandet/Drøbak og der Drammensfjorden begynner.

Ytre/Indre Skagerrak


Trekker du en linje mellom Torungen fyr (Arendal) og Skagen, Danmarks nordspiss, vil du grovt sett ha Ytre Skagerrak vest for denne linja og Indre Skagerrak i øst.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet