Oseanografi

Meteorologisk institutt utfører forskning og utvikling innen fysisk oseanografi på et høyt internasjonalt nivå.

Målet er å oppnå optimal kunnskap om vær- og sjøtilstanden i våre nære havområder, og benytte denne kunnskapen til å gi maritim virksomhet et best mulig beslutningsgrunnlag.

Denne siden gir en oversikt over forskningsoppgavene innen oseanografi som det arbeides med ved met.no.

Bølger på Jæren. Foto: Einar Egeland.

Oseanografiske modeller

Oseanografiske modeller benyttes i den operative varslingstjenesten og som underlag i klima- og miljøstudier. Dette gjelder modeller for beregning av vannstand (stormflo og tidevann), bølger, strøm, havtemperatur, saltholdighet, sjøis, oljedrift og drift av gjenstander som flyter i sjøen. I samarbeid med Havforskningsinstituttet i Bergen har instituttet i tillegg ansvar for de operasjonelle varslingsmodellene for transport og spredning av næringssalter og algeforekomster i våre nære havområder.

Bunntopografien i Norskehavet og tilstøtende havområder

Arbeidet med utvikling av havmodellene er knyttet til de prosessene som styrer de fysiske forholdene i havet og de som styrer utvekslingen av energi mellom luft og hav, til dataassimilasjon, og til de numeriske metodene som benyttes til løsning av de matematiske likningene.

Seksjonen har tre definerte satsningsområder:

1. Havvarsling (rutinemessig varsling av havvariable)
2. Klimamodellering (inklusive kobling av hav, is og atmosfære)
3. Miljømodellering og –varsling

Havvarsling

Innenfor havvarsling søker instituttet å utvikle tjenesten til også å omfatte varslingsmodeller for strøm (fart og retning), hydrografiske forhold (temperatur og saltholdighet), sjøis (drift, tykkelse, utbredelse og konsentrasjon) og drift av flytende gjenstander (skip, flåter, personer) i tillegg til bølger, vannstand, og oljedrift.

En viktig forutsetning for et godt havvarslingssystem er etablering av gode analyser. Et av våre mål er derfor å utvikle hensiktsmessige metoder for dataassimilasjon i operasjonelle havmodeller, og å kvantifisere kvaliteten på de havvarslene som foreligger gjennom en systematisk validering av modellvarslene.

Klimamodellering

Innenfor klimamodellering er et sentralt forskningsområde å utvikle modeller for hav og is som egner seg for kobling mot atmosfæremodeller, samt å studere koblingsmekanismer og prosesser med tanke på regionale endringer som følge av globale klimaendringer.

I denne sammenhengen er det også viktig å studere de prosessene i havet som har en vesentlig innflytelse på klimaendringer, for eksempel vertikale og horisontale blandingsprosesser, dyphavskonveksjon, nedsynkning (”subduction”) og innvirkningen av mesoskala prosesser (havets ”vær”) på den storskalige transporten av varme, salt og bevegelsesmengde i havet.

Videre er det en målsetning å utnytte den oppnådde kunnskapen til å bidra til utviklingen av en sesongvarslingstjeneste.

Miljømodellering- og varsling

Innenfor miljømodellering- og varsling er det sentralt å videreutvikle et nært samarbeide med Havforskningsinstituttet i Bergen med tanke på å utvikle, oppgradere og forbedre de varslingsmodellene som nå brukes for rutinevarsling av transport og spredning av næringssalter og algeforekomster i norske farvann.

Oppdragsforskning

For å oppnå disse målene utfører havforskerne ved instituttet forskning og utvikling på oppdrag fra Norges forskningsråd, Nordisk ministerråd og EUs forskningsprogrammer. Innenfor klimaforskningens bidrar instituttet til de nasjonale klimaprosjektene RegClim og NOClim.

Forøvrig er forskningen knyttet til dataassimilering, mesoskala variabilitet, vertikale blandingsmekanismer, og bedre utnyttelse av atmosfærevarsler.

Ved instituttet utføres også oseanografiske forsknings- og utredningsoppgaver direkte for næringslivet og den offentlige forvaltningen. Slike oppdrag er gjerne relatert til sikkerhets- og miljøspørsmål (konsekvensutredninger).

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet