Miljøforskning

Forskning på miljø ved Meteorologisk institutt er rettet mot transport av forurensninger i luft og hav.

Luftforurensning

Hovedoppgaven innen forskning på luftforurensninger er å utvikle atmosfæriske spredningsberegninger som kan benyttes som vitenskapelig beslutningsgrunnlag i miljøspørsmål.

Forskningen på modeller om sur nedbør har vært nyttige for FNs konvensjon for Langtransporterte Luftforurensninger (LRTAP) ved utarbeidelse av protokoller for reduksjon av utslipp, og for EU-kommisjonen gjennom samarbeidet om Clean Air for Europe.

Kartlegge forurensningskilder

Forskningen fokuseres på sur nedbør, overgjødsling av elver og vann, bakkenært oson og svevestøv i luft. Meteorologisk institutt er Meteorological Synthesizing Center-West (MSC-W) i Det europeiske overvåkings- og evalueringsprogrammet (EMEP prosjektet).

Instituttet har ansvaret for å utvikle numeriske spredningsmodeller for å kartlegge kildene til de observerte konsentrasjonene av svovel, nitrogen, oson og partikler i Europa. Dette arbeidet er gjennomført i nært samarbeid med andre europeiske forskningsinstitusjoner, både for studier av naturens tålegrenser (RIVM) og optimale økonomiske strategier for utslippsreduksjoner (IIASA).

Overvåke tilstanden

Overvåking av den generelle forurensningstilstanden i Europa medfører en utstrakt målevirksomhet (NILU) og anvendelse av atmosfæriske spredningsmodeller. Instituttet har hovedansvar for å lagre, distribuere og verifisere de utslippsdataene som rapporteres til FN-konvensjonen fra forskjellige land. I samarbeid med NILU i ”Bedre byluft”-prosjektet, er det utviklet en prognosemodell for meteorologi og luftforurensning i norske byer.

Samarbeid

Samarbeid med andre internasjonale miljøforskningsprogrammer, som for eksempel Helsinki-kommisjonen (HELCOM), utgjør også en del av instituttets virksomhet. Spesielt viktig er samarbeidet med det Europeiske miljøkontoret (EEA) gjennom deltakelse i det Europeiske temasenteret for luftkvalitet og klimaforandring (ETC/ACC).

 

Havforurensning

I forbindelse med aktivitetene på norsk sokkel er det utviklet modeller for å beregne transport av oljeforurensninger på havoverflaten og i dypet.

Det er også utviklet en modell for å beregne transport og spredning av næringssalter og algeforekomster i norske farvann. Sistnevnte modell er utviklet i et nært samarbeid med Havforskningsinstituttet i Bergen.

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet