Meteorologi

Forskning innenfor fagområdet meteorologi er konsentrert om satsingsområdene: Dataassimilasjon, numerisk atmosfæremodellering, statistiske metoder og parallellprosessering.

 

Dataassimilasjon

Innenfor dataassimilasjon arbeides det med tredimensjonal variasjonsanalyse og med å utvide variasjonsanalysen til også å omfatte tidsdimensjonen (3d-var og 4d-var) av data for den frie atmosfæren. Det er utviklet analyser utført i et alternativt koordinatsystem basert på bevaring av spinn. Disse skal videreutvikles for variasjonsanalyse.

Assimilasjon av bakkedata foregår med tradisjonelle metoder, det vil si optimal interpolasjon. Fjernmålte observasjoner av for eksempel snødekke, havis og havoverflatetemperatur kombineres med stasjonsmålinger.

Numerisk modellering

Forskning på numerisk modellering er fordelt på regionale klimasimuleringer, operasjonelle numeriske værvarslingmodeller og høyoppløselige, ikke-hydrostatiske modeller.

Det arbeides med behandling av randverdier, parameterisering av nedbørprosesser og utveksling av varme og fuktighet mellom bakken og atmosfæren. Forskning omkring muligheten for å simulere lokale vinder, turbulens og lokal luftforurensning ved hjelp av ikke-hydrostatiske modeller står sentralt.

Statistiske metoder

Statistiske metoder utnytter historiske data i observasjonspunkter til å tilpasse prognosene bedre til lokale forhold og til å formulere dem som sannsynligheter. Det legges spesiell vekt på parametrene temperatur, nedbør og vind.

Parallellprosessering

I dataassimilasjon og numerisk atmosfæremodellering benyttes massiv parallellprosessering på den til enhver tid største datamaskinen som er tilgjengelig for instituttet. Forskningen har som mål å utnytte datakapasiteten optimalt innenfor numerisk modellering.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet