Fjernmåling i meteorologi og oseanografi

Fjernmåling betyr innhenting av informasjon ved hjelp av instrumenter som ikke er i direkte kontakt med det som måles.

Ved Meteorologisk institutt jobber vi med fjernmålte data fra satellitter og fra værradar. Vi er på jakt etter informasjon om nedbør, skyer og om jord- og havoverflaten.

I tillegg henter vi informasjon om atmosfærens egenskaper som for eksempel temperatur eller kjemisk sammensetning. Elektromagnetisk stråling i forskjellige frekvensområder er informasjonsbæreren for det vi måler. 

Bruk i daglig varsling og overvåkning

Observasjoner fra satellitt og radar er helt nødvendig for å overvåke og varsle vær og sjøtilstand. De har høy oppløsning både i rom og tid og er tilgjengelige for områder hvor det er få andre observasjoner. Dette gjelder spesielt de store havområdene som omgir Norge. Dataene brukes på to forskjellige måter:

Meteorologens tolkning

Satellitt og radardata brukes av meteorologen for å overvåke værsituasjonen og ikke minst overvåke kvaliteten i værvarslingsmodellene. Satellittbilder og radarbilder må være tilgjengelig på meteorologens arbeidsstasjon så raskt som mulig etter at observasjonen er gjort.

Assimilasjon i numeriske varslingsmodeller

De viktigste verktøyene for vær og havvarsling er de numeriske vær- og havmodellene. Ved hjelp av modellen beregnes vær og sjøtilstand framover ifra timer til opp mot en uke med god treffsikkerhet. Dette er bare mulig dersom modellen kjenner været, eller atmosfæren og havets tilstand, ved starttidspunktet for modellkjøringen.

Alle tilgjengelige observasjoner av vær og hav mates inn i modellene slik at "modellværet" ved starttidspunktet er så riktig som mulig. Dette kalles dataassimilasjon.

Satellittobservasjoner er svært viktig fordi det dekker store områder og har høy tetthet. For å kunne bruke satellittdata kreves mye forskning og utvikling.

Merk at satellittinstrumentene ikke direkte måler meteorologiske størrelser som temperatur og vind. De måler ulike former for elektromagnetisk stråling fra hav og land og fra atmosfæren. For å oversette dette til vær og vind kreves avanserte algoritmer.

Forskning og utvikling fjernmåling ved met.no

Seksjon for fjernmåling ved Forsknings- og utviklingsdivisjonen jobber med å utvikle metoder for bruk av satellitt og radardata både i tolkning og overvåkning, samt for assimilasjon i modeller.

Noen eksempler på aktuelle prosjekter er:

OSI SAF

Meteorologisk institutt har på oppdrag fra den Europeiske Meteorlogiske Satellitt organisasjonen EUMETSAT ansvar for daglige globale analyser av havis basert på satellittdata.

Gå til OSI SAF (The Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility). 

AeroKval

Varsling av luftkvalitet er en relativt ny oppgave for met.no. En byggestein er analyser av luftkvalitet basert på satellittdata. For eksempel kan mengden av støv og mikropartikler eller aerosoler i lufta overvåkes med satellittdata. Arbeidet er en del av en stor europeisk fellessatsing.

Gå til MACC (Monitoring atmospheric composition & climate)

Nowcasting

Nowcasting betyr overvåkning og varsling inntil 12 timer. Her er målet å utvikle produkter til hjelp for overvåking og kortidsvarsling. Prosjektet fokuserer på effektiv utnyttelse av fjernmålte data.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet