Bergen

Forskernes beregninger av temperatur- og nedbørnormal for år 2071 - 2100 i Bergen.

Figuren over viser en sammenlikning av normalen (grønn strek) og projeksjoner for Bergen - Florida. Gjennomsnittet av projeksjonene er med rød strek, mens de tre ulike projeksjonene er med blå og røde ringer. Som en ser er detaljene ulike i de tre projeksjonene, men tendensen den samme med gjennomgående varmere vær. Ser en på vinteren spesielt ser en at fra å være vintertemperatur nær 0 °C blir vinteren nå gjennomgående varm.

 

Figuren over en sammenlikning av normalen (grønn søyle), og projeksjoner for Bergen - Fredriksberg. Gjennomsnittet av de tre valgte projeksjonene er rød søyle, mens de tre ulike projeksjonene er med rød og blå streker. Som en ser er detaljene ulike i de tre projeksjonene, men tendensen den samme med gjennomgående mer nedbør, dette gjelder spesielt når en ser på høst og vinter.

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet